SANET2

Cieľom projektu SANET2 je vybudovanie gigabitovej siete pre slovenskú akademickú a vedecko-výskumnú komunitu s napojením na transeurópsku gigabitovú sieť GEANT a svetovú sieť Internet.

Sieť SANET2 umožní využívanie vysoko rýchlostných dátových sietí v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, sprístupní informačné zdroje na území EÚ a SR a podporí nové služby ako sú napr. telekonferencie, dištančné vzdelávanie, medicínske konzultačné centrá a pod.

V rámci projektu SANET2 budú budované aj metropolitné dátové siete a to v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Nitra, Trenčín, Trnava a Prešov.

Sieť SANET2 bude sieťou uzavretou tj. bude používaná len účastníkmi, ktorí budú spĺňať stanovené zásady používania siete. V súlade so situáciou v Európe má projekt ambície pripájať postupne aj pracoviská mimo rezortu školstva najmä knižnice v pôsobnosti ministerstva kultúry, výskumné pracoviská iných rezortov, významné nemocnice, pracoviská monitorujúce životné prostredie a ďalšie inštitúcie, ktoré dodržia zásady používanie siete.

Koordinátorom a riešiteľom projektu SANET2 je Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, ktorému vláda SR svojím uznesením č. 383/2001 uložila vytvoriť vysokorýchlostnú komunikačnú infraštruktúru SANET II s napojením na Európsku komunikačnú sieť a zabezpečiť pripojenie univerzitných centier na túto infraštruktúru.

V júni 2001, minister školstva RNDr. Milan Ftáčnik, vymenoval Riadiacu radu, ktorá je zodpovedná za priebeh realizácie projektu SANET2.

Projekt SANET2 bol ukončený 21.01.2004 schválením záverečnej správy.

Riadiaca rada projektu SANET2

Členovia Riadiacej rady projektu SANET2:

Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. ,predseda predstavenstva SANET, STU Bratislava
Ing. Tibor Weis, podpredseda predstavenstva SANET, TU Zvolen
Ing. Július Binder, predstavenstvo SANET, STU Bratislava
Ing. Marian Ďurkovič, predstavenstvo SANET, STU Bratislava
RNDr. Luboš Elias, predstavenstvo SANET, UMB B.Bystrica
Ing. Štefan Kohút, predstavenstvo SANET, SAV Bratislava
Ing. Martin Marušák, PU Prešov
Mgr. Pavol Mederly, UK Bratislava
Ing. Darina Mrvová, MŠ SR
Ing. Jozef Mužík, zapisovateľ predstavenstva SANET, ŽU Žilina
Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., predstavenstvo SANET, TU Košice
Ing. Daniela Šipošová, predstavenstvo SANET, MŠ SR
RNDr. Peter Škrovina, predstavenstvo SANET, SPU Nitra
RNDr. Emil Hutňan, revízna komisia SANET, UPJŠ Košice
Ing. Anton Zdarílek, revízna komisia SANET, EU Bratislava
Ing. Emil Bárta, revízna komisia SANET, FEI STU