SANET do škôl

Cieľom projektu „SANET do škôl“ je rozšíriť infraštruktúru akademickej dátovej siete SANET zo súčasných akademických a výskumných centier – spolu 23 miest v SR na ďalšie mestá sídla obvodných úradov – spolu o 54 nových uzlov siete. Projekt sa zaoberá vytvorením vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry, nerieši problematiku obsahu ani ľudí – používateľov siete žiakov a učiteľov.

Vzhľadom k rozsahu prác budú na riešení projektu spolupracovať viaceré univerzity so skúsenosťami z realizácie obdobného projektu SANET II, ktoré sa budú podieľať najmä na organizácii a riadení procesov zriadenia uzlov siete vo vybraných mestách ako aj na organizačnej a konzultačnej pomoci pri pripájaní škôl. Uvedené činnosti univerzít budú financované za dohodnutých zmluvných podmienok na základe uzatvorených zmlúv (ZoD). Koordinátorom a zodpovedným riešiteľom projektu “ SANET do škôl“ bude Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Pre zabezpečenie realizácie projektu sa predpokladá uzavrieť zmluvy s nasledovnými inštitúciami:

Univerzity, Školské výpočtové strediská a pracoviská SAV sídla súčasných uzlov siete SANET podľa jednotlivých krajov nasledovne:

 • Bratislavský kraj – Slovenská technická univerzita – Centrum výpočtovej techniky a Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Trnavský kraj – Slovenská technická univerzita – Materiálovo-technologická fakulta a školské výpočtové stredisko v Piešťanoch
 • Trenčiansky kraj – Trenčianska univerzita – Centrum informatiky a výpočtovej techniky a Fakulta priemyselných technológií v Púchove 
 • Nitriansky kraj – Slovenská poľnohospodárska univerzita – Centrum informačných a komunikačných technológií 
 • Žilinský kraj – Žilinská univerzita – Ústav informačných a komunikačných technológií a Jeseniova lekárska fakulta v Martine 
 • Banskobystrický kraj – Univerzita Mateja Bela – Ústav aplikovanej a komunikácie a Technická univerzita – Centrum informačných technológií vo Zvolene
 • Prešovský kraj – Prešovská univerzita – Centrum informačných a komunikačných technológií, Astronomický ústav SAV v T. Lomnici a Technická univerzita v Košiciach – Ústav výpočtovej techniky 
 • Košický kraj – Univerzita P.J. Šafárika – Centrum informačných a komunikačných technológií a Školské výpočtové stredisko v Michalovciach

K jestvujúcej chrbticovej optickej infraštruktúre siete SANET s prenosovou kapacitou 10 Gbps s 23 pripojenými mestami pribudnú nové uzly. Takáto infraštruktúra, porovnateľná len so svetovou špičkou, je s dostatočnou rezervou schopná pokryť ďalšie podstatné navýšenie súčasnej úrovne prenosu dát, ktoré spôsobí pripojenie desiatok tisíc počítačov na pripojených stredných školách.

Predpokladané nové uzly siete SANET (spolu 54):

 • Bratislavký kraj – Malacky, Pezinok, Senec – 3 nové uzly
 • Trnavský kraj – Dunajská Streda, Galanta, Senica, Hlohovec, Skalica – 5 nových uzlov
 • Trenčiansky kraj – Bánovce nad Bebravou, Nové mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica Partizánske, Ilava – 6 nových uzlov
 • Nitriansky kraj – Komárno (pripojenie je pláne v r.2007), Levice, Zlaté Moravce, Šaľa, Topolčany Nové Zámky, Štúrovo, – 7 nových uzlov
 • Žilinský kraj – Čadca, Dolný Kubín, Turčianske Teplice, Námestovo, Tvrdošín, Bytča, Kysucké Nové Mesto – 7 nových uzlov
 • Banskobystrický kraj – Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Veľký Krtíš, Detva, Krupina – 11 nových uzlov
 • Prešovský kraj – Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Kežmarok, Poprad, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou – 12 nových uzlov
 • Košický kraj – Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Sobrance – 5 nových uzlov

Pri podrobnom rozpracovaní projektu môžu pribudnúť alebo ubudnúť niektoré mestá – sídla nových uzlov, podľa možností poskytovateľov optických vlákien.

Podmienkou zriadenia vyššie uvedených nových uzlov siete SANET je aby navrhnuté školy, v ktorých má byť zriadený nový uzol siete, disponovali zodpovedajúcim personálnym zabezpečením, schopným odborne vykonávať všetky potrebné činnosti uzla. Tejto podmienke bez výhrad vyhovujú stredné školy, v ktorých je zriadená a funguje CISCO sieťová akadémia. Tieto školy sú v 17 nových uzloch. Tento počet bude potrebné doplniť o stredné školy, ktoré sú aktívne v projekte Infovek alebo MS akadémii a mali by záujem stať sa uzlami siete SANET.

Typické technické vybavenie nového uzla siete:

 • Prípojný panel na umiestnenie medzimestskej optickej trasy ( páru prenajatého optického vlákna, prepájajúceho na uzol chrbticovej siete)
 • Ethernet prepínač (Nx100Mbps portov s gigabitovým uplinkom), vrátane SW
 • Optické prevodníky
 • Zdroj nepretržitého napájania + klimatizácia

Pripojenie uzlov na chrbticovú sieť, ako aj koncových škôl, bude realizované ako doteraz všetky pripojenia technológiou prepínaného Ethernetu.

V rámci projektu sa predpokladá pripojenie všetkých Gymnázií, Stredných odborných škôl a Združených stredných škôl spolu 515 škôl (časť z nich je už pripojená v mestách, kde sú súčasné uzly siete) a tých základných škôl, ktorých pripojenie bude logické vzhľadom na blízkosť k budovaným optickým trasám v mestách novozriadených uzlov.

Nevyhnutnou podmienkou pripojenia školy je, aby prejavili záujem a snahu získať pripojenie (optickú prípojku) a budú ochotné sa minimálne podieľať na budúcom financovaní prevádzky uzla (išlo by o symbolické čiastky cca 50,- € mesačne za pripojenie 1000 Mbps). Táto požiadavka vylúči také školy, kde úroveň riadenia nezodpovedá moderným požiadavkám a optická prípojka by bola i tak nevyužitá. Ďalej by mohli byť do nových uzlov uzla pripojené knižnice, obvodné úrady, magistráty miest, nemocnice, múzeá a iné organizácie spĺňajúce podmienky pripojenia do siete SANET. Všetky pripojené organizácie sa musia stať členmi Združenia SANET, aby bola splnená požiadavka, že Združenie sieť neposkytuje verejné služby a musia dodržiavať „Pravidlá používania siete SANET“ (AUP – www.sanet.sk ) V zmluvných podmienkach pre pripojenie škôl a knižníc by mohla byť podmienka umožnenia prístupu k internetu vo voľnom čase aj širšej verejnosti.

Riadiaca rada projektu „SANET do škôl“

Členovia riadiacej rady projektu „SANET do škôl“

 1. Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. – predseda riadiacej rady
 2. Ing. Miroslav Bórik JLF UK MT
 3. Ing. Marián Ďurkovič STU BA
 4. RNDr. Ľuboš Elias UAKOM UMB BB
 5. Doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. TU KE
 6. RNDr. Emil Hutňan UPJŠ KE
 7. Ing. Pavol Podhora ÚVT ŽU
 8. RNDr. Peter Škrovina SPU NR
 9. Ing. Tibor Weis TU ZV