Čo je SANET

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Združenie je nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle príslušných zákonov Slovenskej republiky. Cieľom Združenia je zabezpečenie prevádzky dátovej siete SANET a poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb v súlade s príslušnými právnymi predpismi pri dodržaní stanovených podmienok najmä pre akademickú, t.j. vedecko-výskumnú, univerzitnú a vzdelávaciu sféru v Slovenskej republike.

Viac >

Organizačná štruktúra

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Najvyšším orgánom združenia SANET je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz do roka.

Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach činnosti združenia. Volí Predstavenstvo SANET-u, rozhoduje o cenách za poskytované služby, vyjadruje sa k návrhom Predstavenstva, ktoré súvisia s ďalšou činnosťou. VZ môže tiež odsúhlasiť prípadné zmeny štatútu, ak to navrhnú členovia združenia.

PREDSTAVENSTVO SANET-u

Riešením administratívnych a prevádzkových úloh v dobe medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia je poverené Predstavenstvo SANET-u, ktoré zvoláva na pravidelné zasadnutia jeho predseda. Členovia Predstavenstva sú volení Valným zhromaždením združenia SANET. Zasadania Predstavenstva SANET-u sú verejne prístupné. Na zasadnutiach Predstavenstva sa prerokovávajú otázky týkajúce sa prevádzky siete, realizácie projektov ako aj ďalšej činnosti združenia.

Predstavenstvo rozhoduje o prijímaní nových členov, o uzatváraní zmlúv, zriaďovaní nových uzlov, upgrade liniek, služobných cestách, účasti na medzinárodných a národných projektoch a ďalších závažných otázkach.

Viac >

História SANETu

S myšlienkou vybudovania spoločnej počítačovej prišli v roku 1990 dvaja pracovníci Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, Ing. Martin Vystavil a RNDr. Jaroslav Bobovský, ktorí iniciovali prvé stretnutie zástupcov slovenských univerzít a výskumných ústavov SAV.

Výsledkom stretnutia bol súhlas s predloženým návrhom ako aj dohoda založiť občianske združenie SANET, ktoré si dalo za cieľ vybudovať a prevádzkovať počítačovú sieť, spájajúcu akademické a vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku s možnosťou napojenia na podobné siete vo svete.

Viac >