Verejné obstarávanie

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET zabezpečuje zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, v Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9280

Interná smernica verejného obstarávateľa 01/2020

Obstarávanie konektivity

 
P. č. Predmet zákazky Deň zverejnenia Hodnota bez DPH CPV Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia ponuky
1 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 6.11.2015 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2016 – 31.12.2016 16.11.2015 12:00 hod. | Výsledok
2 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 29.11.2016 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2017 – 31.12.2017 8.12.2016 12:00 hod. | Výsledok
3 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 8.12.2017 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2018 – 31.12.2018 15.12.2017 12:00 hod. | Výsledok
4 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 4.12.2018 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2019 – 31.12.2019 13.12.2018 12:00 hod. | Výsledok
5 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 4.12.2019 2 300,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2020 – 31.12.2020 9.12.2019 12:00 hod.
| Výsledok

Podlimitné zákazky

 
P. č. Predmet zákazky Deň odoslania výzvy Hodnota bez DPH CPV Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia ponuky
1 Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Senci 16.7.2015 19 000,- EUR 45232300-5 32562000-0 30.9.2015 30.7.2015
2 Optická prípojka Gymnázium Charkovská 1 a SSOŠ Postupimská 37 – na pripojenie škôl do siete SANET 28.7.2015 19 000,- EUR 32562300-3 32571000-6 45235300-5 30.9.2015 11.8.2015
3 Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Košiciach 31.7.2015 do 30 000,- 45235300-5 45112000-5 32562300-3 32571000-6 30.11.2015 17.8.2015,
4 Optická prípojka Súkromná stredná odborná škola Hviezdoslavova 11, Stredná priemyselná škola Komenského 5, Gymnázium Leonarda Stockela Jiráskova 12 Bardejov – na pripojenie škôl do siete SANET 10.9.2015 28 000,- 32562300-3 32571000-6 45235300-5 30.11.2015 24.9.2015