Predstavenstvo SANETu

predseda Predstavenstva
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. – horvath@sanet.sk

podpredseda Predstavenstva
Ing. Tibor Weis – weis@sanet.sk

členovia Predstavenstva
Ing. Peter Hanzel – peter.hanzel@stuba.sk
RNDr. Peter Škrovina – peter.skrovina@uniag.sk
Ing. Marián Ďurkovič – md@bts.sk
RNDr. Ľuboš Elias – Lubos.Elias@uakom.sk
Doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. – martin.chovanec@tuke.sk
Ing. Pavol Podhora, PhD. – pavol.podhora@uniza.sk
Ing. Miroslav Bórik – borik@mt.sanet.sk
Mgr. Lukáš Demovič, PhD. – lukas.demovic@savba.sk
Ing. Peter Kadlec – peter.kadlec@minedu.sk

členovia Revíznej komisie
Ing. Emil Barta – emil.barta@stuba.sk
RNDr. Emil Hutňan – emil.hutnan@upjs.sk
Ing. Martin Stanislav – ms@uakom.sk

Kontakt

BRATISLAVA

  • SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia

  • mobil: +421 918 669 191

  • IČO: 17055270

  • DIČ: 2020796899

  • Žiadosti na vyjadrenie k inžinierskym sieťam SANETu: vyjadrenia-is@sanet.sk

Uzly Sanetu

Správu uzla zabezpečuje UVT TU v Košiciach
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
UVT TU v Košiciach
Boženy Nemcovej 3
Košice 042 00
E-mail: martin.chovanec@tuke.sk
Telefón: 055-602 7606

FIIT STU – uzol č. 10
Ing. Branislav Steinmuller
CVKS FIIT STU
Ilkovičova 2
Bratislava 842 16
E-mail: steinmul@fiit.stuba.sk
Telefón: 02-21022 227

CVT STU – uzol č. 11
Ing. Peter Hanzel
CVT STU
Nám. Slobody 17
Bratislava 812 43
E-mail: peter.hanzel@stuba.sk
Telefón: 02-5710 4184
Fax: 02-5249 4351

SAV – uzol č. 12
Mgr. Matej Orság
Centrum spoločných činností SAV
Výpočtové stredisko
Dúbravska cesta 9
Bratislava 845 35
E-mail: matej.orsag@savba.sk
Telefón: 02-3229 3123

UAKOM – uzol č. 20
RNDr. Luboš Elias
UAKOM UMB
Národná 12
Banská Bystrica 974 01
E-mail: Lubos.Elias@uakom.sk
Telefón: 048-4466 511

Správu uzla zabezpečuje CVT STU v Bratislave
Ing. Peter Hanzel
CVT STU
Nám. Slobody 17
Bratislava 812 43
E-mail: peter.hanzel@stuba.sk
Telefón: 02-5710 4184
Fax: 02-5249 4351

Správu uzla zabezpečuje OKIS MtF STU v Trnave
Ing. Matej Hýroš
OKIS MtF STU
Jána Bottu 25
Trnava 917 24
E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Telefón: 0905-357 624

Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE
RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobárova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-234 1510

Ústav vied o Zemi SAV – uzol č. 25
Mgr. Melinda Vajkai
Geomagnetické observatórium a seizmická stanica
Komárnanska ul. 108
Hurbanovo 947 01
E-mail: vajkaim@gmail.com
Telefón: 035-7602 211

UVT TU – uzol č. 30
Ing. Martin Chovanec
UVT TU
Boženy Nemcovej 3
Košice 042 00
E-mail: martin.chovanec@tuke.sk
Telefón:055-602 7606
Fax:055-6253 582

CIaKT UPJŠ – uzol č. 31
RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobárova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-234 1510

Univerzita J. Selyeho – uzol č. 41
Krisztián Piller
Centrum informačných služieb
Komárno 945 01
E-mail: pillerk@ujs.sk
Telefón: 035-3260 641

Správu uzla zabezpečuje Centrum IKT UNIZA
Ing. Luboš Kojdjak
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
E-mail: lubos.kojdjak@uniza.sk
Telefón: 041-5131851

Správu uzla zabezpečuje CIKT SPU v Nitre
RNDr. Peter Škrovina
CIKT SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
Nitra 949 76
E-mail: peter.skrovina@uniag.sk
Telefón: 037-6414 861, 0907 406455

Správu uzla zabezpečuje CIT TU vo Zvolene
Ing. Tibor Weis
Centrum informačných technológii
Technická univerzita
T.G. Masaryka 24
Zvolen 960 01
E-mail: tibor.weis@tuzvo.sk
Telefón: 045-5206 674

CVTI SR – ŠVS – uzol č. 26
Ing. Martin Plch
Hurbanova 6
Liptovský Mikuláš 031 01
E-mail: martin.plch@svslm.sk
Telefón: 044-5526 221

JLF Univerzity Komenského – uzol č. 80
Ing. Miroslav Bórik
Malá hora 4A
Martin 036 01
E-mail: borik@mt.sanet.sk
Telefón: 043-2633 323

Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE
RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobárova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-234 1510

Slovenská poľnohospodárska univerzita – uzol č. 40
RNDr. Peter Škrovina
CVTaI
Tr. A. Hlinku 2
Nitra 949 76
E-mail: peter.skrovina@uniag.sk
Telefón: 037-6414 861

Správu uzla zabezpečuje CVT STU v Bratislave
Ing. Peter Hanzel
CVT STU
Nám. Slobody 17
Bratislava 812 43
E-mail: peter.hanzel@stuba.sk
Telefón: 02-5710 4184
Fax: 02-5249 4351

Správu uzla zabezpečuje CIKT SPU v Nitre
RNDr. Peter Škrovina
CIKT SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
Nitra 949 76
E-mail: peter.skrovina@uniag.sk
Telefón: 037-6414 861, 0907 406455

CVTI SR – ŠVS – uzol č. 91
Ing. Miriam Rajčanová
Bernolákova 14
Piešťany 921 69
E-mail: miriam.rajcanova@svspn.sk
Telefón: 033-7352 825

Správu uzla zabezpečuje AÚ SAV v Tatranskej Lomnici
RNDr. Daniel Novocký, CSc.
Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica 059 60
E-mail: dnovocky@ta3.sk, rkomzik@ta3.sk
Telefón: 052-7879 130, 052-7879 141
Fax: 052-4467 656

Fakulta riadenia a informatiky – uzol č. 45
Ing. Ondrej Karpiš
Žilinská univerzita
Bakalárska 2
Prievidza 971 01
E-mail: karpis@pd.uniza.sk
Telefón: 041-5131 415
Fax: 046-5425 255

Prešovská univerzita – uzol č. 70
Ing. Vladimír Pisarský
CVT PU
Ul. 17. novembra 1
Prešov 080 01
E-mail: pisarsky@unipo.sk
Telefón: 051-7570 191
Fax: 051-7570 160

Správu uzla zabezpečuje CIT TnU
Ing. Peter Franko
Centrum informačných technológii
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trečíne
Študentská 2
Trenčín 911 50
E-mail: peter.franko@tnuni.sk
Telefón: 032-7400 710

Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ
RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobárova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-234 1510

Katolícka univerzita v Ružomberku – uzol č. 75
Ing. Peter Debnár
Ustav informačných a komunikačných technologii
Hrabovská cesta 1/A
Ružomberok 034 01
E-mail: peter.debnar@ku.sk
Telefón: 0918-722016

Správu uzla zabezpečuje CSČ SAV – VS v Bratislave
Mgr. Matej Orság
Centrum spoločných činností SAV
Výpočtové stredisko
Dúbravska cesta 9
Bratislava 845 35
E-mail: matej.orsag@savba.sk
Telefón: 02-3229 3123

Správu uzla zabezpečuje OKIS MtF STU v Trnave
Ing. Matej Hýroš
OKIS MtF STU
Jána Bottu 25
Trnava 917 24
E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Telefón: 0905-357 624

Správu uzla zabezpečuje OKIS MtF STU v Trnave
Ing. Matej Hýroš
OKIS MtF STU
Jána Bottu 25
Trnava 917 24
E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Telefón: 0905-357 624

Gymnázium – uzol č. 35
Ing. Radovan Papcun
Javorová 16
Spišská Nová Ves 052 01
E-mail: rado@aenet.sk
Telefón: 053-4413 948
Fax: 053-4425 651

Správu uzla zabezpečuje UVT TU v Košiciach
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
UVT TU v Košiciach
Boženy Nemcovej 3
Košice 042 00
E-mail: martin.chovanec@tuke.sk
Telefón: 055-602 7606

Astronomický ústav SAV – uzol č. 95
RNDr. Daniel Novocký, CSc.
Tatranská Lomnica 059 60
E-mail: dnovocky@ta3.sk, rkomzik@ta3.sk
Telefón: 052-7879 130, 052-7879 141
Fax: 052-4467 656

Správu uzla zabezpečuje CIKT SPU v Nitre
RNDr. Peter Škrovina
CIKT SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
Nitra 949 76
E-mail: peter.skrovina@uniag.sk
Telefón: 037-6414 861, 0907 406455

Združená stredná škola – uzol č.34
Martin Príhoda
Komenskeho 12
075 01 Trebišov
E-mail: admin@sostv.sk
Telefón: 056-6681 310
Fax: 056-6725 201

Centrum informačných technológii – uzol č. 15
Ing. Peter Franko
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trečíne
Študentská 2
Trenčín 911 50
E-mail: peter.franko@tnuni.sk
Telefón: 032-7400 710

OKIS MtF STU – uzol č. 90
Ing. Matej Hýroš
Jána Bottu 25
Trnava 917 24
E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Telefón: 0905-357 624

Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE
RNDr. Emil Hutňan
CIaKT UPJŠ
Šrobárova 2
Košice 041 80
E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
Telefón: 055-234 1510

Centrum informačných technológii – uzol č.60
Ing. Tibor Weis
Technická univerzita
T.G. Masaryka 24
Zvolen 960 01
E-mail: tibor.weis@tuzvo.sk
Telefón: 045-5206 674

Centrum informačných a komunikačných technológií – uzol č. 50
Ing. Luboš Kojdjak
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
E-mail: lubos.kojdjak@uniza.sk
Telefón: 041-5131851

predseda Rady správcov uzlov
Ing. Marián Ďurkovič
E-mail: durkovic@sanet.sk