Organizačná štruktúra

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Najvyšším orgánom združenia SANET je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz do roka. Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach činnosti združenia. Volí Predstavenstvo SANET-u, rozhoduje o cenách za poskytované služby, vyjadruje sa k návrhom Predstavenstva, ktoré súvisia s ďalšou činnosťou. VZ môže tiež odsúhlasiť prípadné zmeny štatútu, ak to navrhnú členovia združenia.

PREDSTAVENSTVO SANET-u

Riešením administratívnych a prevádzkových úloh v dobe medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia je poverené Predstavenstvo SANET-u, ktoré zvoláva na pravidelné zasadnutia jeho predseda. Členovia Predstavenstva sú volení Valným zhromaždením združenia SANET. Zasadania Predstavenstva SANET-u sú verejne prístupné. Na zasadnutiach Predstavenstva sa prerokovávajú otázky týkajúce sa prevádzky siete, realizácie projektov ako aj ďalšej činnosti združenia.

Predstavenstvo rozhoduje o prijímaní nových členov, o uzatváraní zmlúv, zriaďovaní nových uzlov, upgrade liniek, služobných cestách, účasti na medzinárodných a národných projektoch a ďalších závažných otázkach.

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA SANET-u sa zúčastňujú na zasadnutiach medzinárodných sieťových organizácii ako sú:

  • RIPE NCC (Reséaux IP Européens Network Co-ordination Center)
  • GEANT Association (Medzinárodná organizácia, ktorá prevádzkuje globálnu sieť pre  vedu, výskum a vzdelávanie.)

Predstavenstvo SANET-u má predsedu, podpredsedu a osem členov.

REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia dohliada na finančnú činnosť Predstavenstva a o jeho krokoch informuje vo svojej správe Valné zhromaždenie.

RADA SPRÁVCOV UZLOV

Rada správcov uzlov je tvorená z administrátorov, ktorí boli poverení prevádzkovaním jednotlivých uzlov siete SANET. Ich úlohou je zabezpečovanie služieb pre ostatných členov združenia ako aj dohľad nad dodržiavaním pravidiel pre používanie siete SANET. Rada správcov uzlov sa vyjadruje k technickým otázkam súvisiacim s prevádzkou siete SANET. Jej členovia sa môžu zúčastňovať na konferenciách a workshopoch organizovaných medzinárodnými sieťovými organizáciami.