SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Sieť
Súčasná topológia
Technológia
Výkonostne testy
Stav liniek
Staré mapy
--- Súčasná topológia siete

Združenie SANET buduje svoju dátovú sieť od roku 1992. V prvopočiatku sa jednalo o prepojenie univerzitných miest prostredníctvom prenajatých dátových okruhov, ktoré neumožňovalo zabezpečiť požiadavky na rýchlosť a spoľahlivosť v požadovanom rozsahu.

Zásadná zmena nastala v roku 2001, kedy združenie SANET zmenilo stratégiu a začalo s výstavbou vlastnej dátovej infraštruktúry postavenej na nenasvietených optických vláknach s využitím technológie IP over Ethernet. Táto stratégia umožnila takmer 500násobne zvýšenie prenosovej kapacity v priebehu jedného roka.

V súčasnosti sieť SANET prepája 25 slovenských miest. Prístup do zahraničia je realizovaný tromi vlastnými optickými trasami, ktoré spájajú SANET s Českou republikou, Rakúskom a Poľskom, ďalej vlastným napojením na uzol Európskej siete GEANT a  lokálnym prepojením s poskytovateľom medzinárodnej konektivity GTS Nextra v Bratislave.

Vysokorýchlostné pripojenie do zahraničia bolo dosiahnuté vďaka úzkej spolupráci s akademickými sieťami ACOnet, CESNET a PIONIER. Jeho realizáciou sa vytvorili vynikajúce podmienky na ďalšiu spoluprácu členov združenia SANET v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania s partnermi v okolitých krajinách.

Cieľom združenia SANET je poskytovať rovnaké dátové služby všetkým svojim členom pri zachovaní maximálnej spoľahlivosti a priepustnosti. Z toho dôvodu bola použitá kruhová chrbticová topológia, ktorá zabezpečuje redundantné prepojenie všetkých pripojených uzlov. V prípade prerušenia optickej trasy je dátový tok automaticky presmerovaný po náhradnej trase.

Smerovanie v sieti sa uskutočňuje na základe kritéria najkratšej cesty, čo zabezpečuje minimálne oneskorenie potrebné pre dosiahnutie maximálnej end-to-end priepustnosti pre každého pripojeného člena združenia SANET.

Sieť SANET má vysokorýchlostné prepojenie do Slovenského peeringového centra SIX rýchlosťou 10Gb/s, ktoré zabezpečuje vynikajúcu konektivitu s ostatnými slovenskými používateľmi internetu.

Na základe dohôd s akademickými sieťami v Českej republike, Poľsku a Rakúsku má sieť SANET prístup aj do peeringových centier týchto krajín, čím sa dosiahla kvalitatívne vyššia dostupnosť internetových zdrojov v týchto krajinách.

Chrbticová sieť SANET-u má prenosovú kapacitu 10Gb/s alebo 1Gb/s , pričom v priebehu nasledujúceho obdobia bude postupne navýšená kapacita zvyšných liniek na na 10Gb/s.

Aktuálny stav prenosových kapacít jednotlivých liniek chrbticovej siete SANET:

O tom, že sieť SANET2 je vysoko hodnotená aj v zahraničí svedčí Report from ICFA Standing Committee on Interregional Connectivity, ktorý predniesol pán Harvey B. Newman na 45 mítingu ICFA v októbri 2002. V tejto správe je sieť SANET2 uvedená ako príklad ako budovať vysokorýchlostné optické siete.

©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk