SANET | Sie» | Sluľby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

--- Tlačové správy

Bratislava, SANET - 23. septembra 2003
Vyhlásenie združenia používateľov slovenskej akademickej a dátovej siete SANET k situácii okolo správy vrcholovej domény SK.
oslobodte SK-NIC Združenie používateľov slovenskej akademickej a dátovej siete SANET vyjadruje zásadný nesúhlas s konaním firmy Euroweb a.s. Bratislava , ktorá svojvoľne a bez akéhokoľvek poverenia zmenila podmienky registrácie domén druhej úrovne pod SK. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že vrcholová doména SK nie je majetkom žiadnej firmy ani organizácie, ale ako zdroj unikátnych informácii v sieti internet patrí všetkým občanom Slovenskej republiky.
Združenie SANET vzniklo v roku 1992 s cieľom vytvoriť národnú internetovú infraštruktúru a poskytovať internetové služby pre svojich členov. Združenie SANET na základe uznesenia vlády SR číslo 228 z roku 1992 obdržalo finančné prostriedky na vybudovanie akademickej siete a na zakúpenie národného DNS servera, ktorý bol v prevádzke až do roku 2002. Združenie SANET sa podieľalo na vypracovaní prvých pravidiel registrácie domén druhej úrovne, ktorých je v súčasnosti viac ako 70 000. SANET vždy podporoval rozvoj internetu na Slovensku na báze porozumenia a spolupráce celej internetovej komunity.

V súčasnosti sme svedkami neadekvátneho postupu firmy Euroweb a.s., ktorá v záujme svojich komerčných aktivít ohrozuje fungovanie slovenského Internetu. Firma Euroweb a.s. stanovila podmienky prevádzkovania vrcholovej domény SK proti vôli slovenskej Internetovej komunity, pričom nahradila jednoduchý systém registrácie komplikovanými byrokratickými postupmi, ktoré nemajú obdobu v žiadnej z krajín EU.

Pod hrozbou deaktivácie núti všetkých používateľov slovenského internetu s vlastnou doménou druhej úrovne registrovanou v databáze vrcholovej domény SK akceptovať nové podmienky.

Komplikované a neprehľadné pravidlá, z ktorých niektoré odporujú slovenskej legislatíve, časté technické problémy, ktoré znemožňujú registrátorom domén druhej úrovne vykonať bezproblémovú migráciu do nového systému, viac ako dvojhodinový výpadok primárneho DNS servera zabezpečujúceho prevádzku vrcholovej domény SK a neochota komunikovať a informovať slovenskú internetovú komunitu nie sú znakmi profesionálneho prístupu, ktorý sa od prevádzkovateľa vrcholovej domény vyžaduje.

Na základe týchto skutočností predstavenstvo združenia SANET odporučilo svojim členom neakceptovať podmienky zverejnené firmou Euroweb a.s. na serveri www.sk-nic.sk, týkajúce sa migrácie domén druhej úrovne do nového systému.

Združenie SANET:
  1. Vyzýva firmu Euroweb a.s., aby sa zdržala krokov, ktoré by mohli vážne ohroziť fungovanie slovenského internetu a upustila od svojho zámeru deaktivovať nepremigrované domény druhej úrovne pod vrcholovou doménou SK po 1.10.2003. V prípade, že by sa firma Euroweb a.s. odhodlala k deaktivácii viac než 41 000 nepremigrovaných domén druhej úrovne, došlo by k vážnemu ohrozeniu elektronickej komunikácie v Slovenskej republike.

  2. Vyzýva firmu Euroweb a.s. aby začala viesť konštruktívny dialóg so slovenskou internetovou komunitou o štruktúre nového systému prevádzkovania vrcholovej domény.

  3. Vyzýva celú slovenskú internetovú komunitu, aby vyjadrila svoj názor na konanie firmy Euroweb a.s. a zapojila sa do diskusie o novom spôsobe prevádzkovania vrcholovej domény SK a podmienkach registrácie a údržby domén druhej úrovne.
V Bratislave 23.9.2003
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk